රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්

පුවත් සහ සිදුවීම්

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

ස්ථානය - පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරය  

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව පැවැත්වීම

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව පැවැත්වීම සෑම මසකම දෙව...