නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
ආර්.එම්.වන්නිනායක මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 252 235749 +94 252 222 235
ඩබ්.ටී.අනෝමා මානෙල් මහත්මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (පාලන) +94 252 222 236 +94 252 222 235
කේ.ජී.කීර්ති ගමගේ මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 252 235 099  
යූ.එස්.අරුණරවී මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී +94 252 222 706  
කේ.වී.එස්.නයනානන්ද මහතා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 252 235 081 +94 252 235 809
ඩී.පී.අනුරාධ සීබට් මහතා සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ( වැ.බ) +94 252 222 237  
එච්.එල්.තේනුවර මහත්මිය අධ්‍යක්ෂ (කෘෂිකර්ම) +94 252 225 352  
ඩබ්ලිව්.ඒ.සී.කේ. වික්‍රමසිංහ මහතා පරිපාලන නිලධාරී +94 252 235 048  
එල්.එස්.ආර්.ප්‍රතිරාජ මහතා ගණකාධිකාරී +94 252 227 018  
ජී.ඩබ්.නාලක දර්ශණ මහතා ඉංජිනේරු +94 252 234 855  
ඩී.පී.අනුරාධ සීබට් මහතා සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස් +94 252 223 324  
 ඩබ්.එම්.එස්.කේ.බණ්ඩාර මහතා  සංඛ්‍යාලේඛනඥ +94 252 222 791  
ඩී.එම්හ.දේවගම මහතා සහකාර පුපුරන ද්‍රව්‍ය පාලක +94 252 222 560  
එස්.බණ්ඩාර මහතා මාධ්‍ය නිලධාරී +94 252 224 039  
 එච්.බී.යූ.කේ.කල්පේ මහත්මිය මාධ්‍ය නිලධාරී +94 252 224 039  
කේ.ඒ.ඩී.ඒ.එස්.බී.බණ්ඩාර මහතා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිලධාරී +94 252 234 077  
 යූ.පී.පී.උග්ගල්දෙණිය මහකා  දිස්ත්‍රික් නිලධාරී (කිරුම් මිනුම්) +94 252 225 190