65

66

70

69

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය 2019 වර්ෂය ආරම්භ කරමින් දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා ඇතුළු සියළුම කාර්යය මණ්ඩලය ජාතික ගීය ගායනා කිරීම හා ප්‍රතිඥාව කියවීම