අභියාචනා නිලධාරී

GA

ආර්.එම්.වන්නිනායක මහතා
දිසාපති/ දිස්ත්‍රික් ලේකම්

TEL - +94 252 235 479

Fax - +94 252 222 235

තොරතුරු නිලධාරි

Aga2

ඩී.ජී.කීර්ති ගමගේ මහතා

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

TEL - +94 252 235 099

Fax - +94 252 222 235

Act
Gazette