කාර්යය මණ්ඩලය

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්යය මණ්ඩලය

අනු අංකය නම තනතුර
1 ආර්.එම්.වන්නිනායක මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති
2 එන්.දිල්රුක්ෂි මිය
අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්
3

ඩී.ජී.කීර්ති ගමගේ මහතා

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)
4 ආර්.පී.කේ.එන්.අලගල්ල මහතා
සහකාර දිස්ත්‍රික්  ලේකම්
5 යූ.එස්.අරුණරවී මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
6 එල්.එස්.ප්‍රතිරාජ මහතා ගණකාධිකාරි
7 ඩබ්.එම්.එස්.කේ.වරද්දන මහතා ප්‍රධානඅභ්‍යන්තර විගනක
8 චන්දන වික්‍රමසිංහ මහතා පරිපාලන නිලධාරි9 ජී.ඩබ්.එන්.දර්ශන මහතා දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු
10 ඩී.එම්.එස්.දිසානායක මහතා අයවැය සහකාර
11 කේ.ඩී.ඒකනායක මිය කළමණාකරණ සහකාර
12 එස්.රාජකරුණා මහතා කළමණාකරණ සහකාර
13 ඒ.ඒ.බස්නායක මිය කළමණාකරණ සහකාර
14 ඩබ්.ඒ.ආර්.චිත්‍රලේකා මිය කළමණාකරණ සහකාර
15 ඩී.එඒ.රංජිත් ධර්මරත්න මහතා කළමණාකරණ සහකාර
16 ඩබ්.පී.ඩී.එස්.ගංගා කුමාරි මිය කළමණාකරණ සහකාර
17 ඒ.ඩබ්.ඩී.සුසිලා මිය කළමණාකරණ සහකාර
18 එස්.ටී.ජේ.චන්ද්‍රානි මිය කළමණාකරණ සහකාර
19 එච්.එම්.මල්ලිකා හේරත් මිය කළමණාකරණ සහකාර
20 සී.එස්.ජයවර්ධන මිය කළමණාකරණ සහකාර
21 ටී.සී.කේ.චන්ද්‍රෙස්කර මිය කළමණාකරණ සහකාර
22 ජේ.එම්.එම්.එච්.ජයසුන්දර මිය කළමණාකරණ සහකාර
23 කේ.ඒ.එස්.නිලන්ති මිය කළමණාකරණ සහකාර
24 ඊ.එම්.ආර්.බී.ඒකනායක මහතා කළමණාකරණ සහකාර
25 එම්.ඒ.පී.ජේ.මුණසිංහ මිය කළමණාකරණ සහකාර
26 එච්.එල්.ඩී.ආර්.එල්.ද සිල්වා කළමණාකරණ සහකාර
27 එච්.එම්.සී.නිරෝෂා මෙනෙවිය කළමණාකරණ සහකාර
28 ජේ.එම්.එම්.දිල්රුක්ෂි මැණිකේ මිය කළමණාකරණ සහකාර
29 වයි.ජී.ඩබ්.පී.යටවරගෙදර මෙනෙවිය කළමණාකරණ සහකාර
30 එච්.එම්.පී.එස්.කුමාරි මිය කළමණාකරණ සහකාර
31 ඒ.ඩබ්.එම්.එස්.නිල්මිණි කුමාරි මිය කළමණාකරණ සහකාර32 ඩබ්.පී.එස්.වන්නිනායක මහතා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර33 ජී.ඩබ්.එම්.ලසන්ත මහතා සැලසුම් ශිල්පී34 එම්.ජී.ඉලංගසිංහ මහතා සංවර්ධන සහකාර
35 ආර්.ඩී.ලියනගමගේ මිය සංවර්ධන සහකාර
36 ආර්.එම්.සී.නිමලවීර මහතා සංවර්ධන සහකාර
37 ආර්.එම්.තක්ෂිලා මිය සංවර්ධන සහකාර
38 අයි.යූ.තෙන්නකෝන් මිය සංවර්ධන සහකාර
39 බී.ජී.සී.පුෂ්පකුමාර මහතා සංවර්ධන සහකාර40 ඩි.එස්.විජේවික්‍රම මිය සංවර්ධන නිලධාරි
41 ඊ.ආර්.එස්.පි.කේ.ඒකනායක සංවර්ධන නිලධාරි
42 කේ.එම්.ඩි.ජි.ජි.ඒ.කෝනාර මහතා සංවර්ධන නිලධාරි
43 ඒ.ඩි.සි.රුඩ්රිගු මිය සංවර්ධන නිලධාරි
44 එස්.ඩි.එන්.කේ.සෙනෙවිරත්න මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි
45 කේ.පි.පි.කේ.ජයතිලක මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි
46 එ.එම්.ප්‍රියදර්ශන මහතා සංවර්ධන නිලධාරි
47 ජි.එම්.රුවිණි මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි
48 පි.දමයන්ති මිය සංවර්ධන නිලධාරි
49 ජි.එස්.ඩි.ප්‍රනාන්දු මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි50
එච්.එච්.අජිත් කුමාර මහතා
රියදුරු
51
එල්.එල්.එස්.බණ්ඩාර මහතා
රියදුරු
52 ඩබ්.ඒ.ප්‍රේමසිංහ මහතා රියදුරු
53 එස්.එල්.කේ.කරුණාරත්න මහතා රියදුරු
54
ආර්.එම්.එස්.රාජපක්ෂ මහතා
රියදුරු
55 කේ.ඩබ්.ටී.එස්.පී.ද සිල්වා මහතා රියදුරු
56 එච්.එම්.ජි.දිසානායක මහතා රියදුරු
57 එච්.කේ.ආර්.ප්‍රියන්ත මහතා රියදුරු
58 පී.පී.සිරිවර්ධන මහතා රියදුරු
59 ඊ.එම්.කේ.දිසානායක මහතා රියදුරු62 ඊ.එම්.සම්පත් .අනුර මයා සංචාරක බංගලා භාරකරු
63 බි.එම්.එස්.ජයන්ත කුමාර මහතා කාර්යාල කාර්ය සහායක
64 ඩි.එම්.උපාලි මහතා කාර්යාල කාර්ය සහායක
65 එම්.කේ.අජිත් මහතා කාර්යාල කාර්ය සහායක
66 ජේ.වි.ඒ.එස්.ප්‍රනාන්දු මිය කාර්යාල කාර්ය සහායක
67 එල්.වි.ඒ.උදය කුමාර මයා කාර්යාල කාර්ය සහායක
68 ආර්.ඒ.වයි.පි.රණසිංහ මයා කාර්යාල කාර්ය සහායක
69 එච්.ආර්.සෙනෙවිරත්න මයා කාර්යාල කාර්ය සහායක
70 පි.ජි.ඩබ්.ලියනගේ මිය කාර්යාල කාර්ය සහායක
71 යු.එම්.ඩි.එම්.උඩපත්තුව මයා කාර්යාල කාර්ය සහායක
72 එස්.සිවලිංගම් මයා සනීපරක්ෂක කම්කරු

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම (2018 පෙබරවාරි 22 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 06:13)