அலுவலர்கல்


இலக்கம்

பெயர்

பதவி

01

தி௫. மஹிந்த செனவிரத்ன

மாவட்டச் செயலாளர் / அரசாங்க அதிபர்

02

திரு. எல்.பி..மதனாயக

மேலதிக மாவட்டச் செயலாளர்

03

திரு. யூ.எஸ். அ௫ணரவி

பிரதான கணக்காளர்

04

திரு. டப்ள்யு.எம்.எஸ்.கே.வரத்தன

கணக்காய்வுக் கணக்காளர்

05

திரு. ரி.பி.ஹெட்டியாராச்சி

கணக்காளர்

06

திரு. கே.எம்.குணரத்ன பண்டா

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

07

திரு. எச்.டி.என்.எஸ். பெனான்டோ

உதவி மாவட்டச் செயலாளர்
08

திரு. ஜி.எம்.அபேசிங்க

மொழிபெயர்ப்பாளர்

09

திரு. ஜி.டப்ள்யு.என். தர்சன

சிவில் பொறியியலாளர்

10

திரு. டி.எம்.எஸ். திசானாயக

வரவு செலவுத் திட்ட உதவியாளர்

11

திருமதி. கே.டி.ஏக்கநாயக்க

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

12

திரு. எஸ். ராஜகருணா

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

13

திருமதி. ஏ.ஏ.பஸ்நாயக

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

14

திருமதி. டப்ள்யு.ஏ.ஆர். சித்ரலேகா

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

15

திரு. டி,ஏ. ரன்ஜித் தர்மரத்ன

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

16

திருமதி. டப்ள்யு.பி.டி.எஸ்.கங்கா குமாரி

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

17

திருமதி. ஏ.டப்ள்யு.டி. சுசிலா

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

18

திருமதி. டப்ள்யு. ஹதாரகம

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

19

திருமதி. பி.ஏ.ஆர் .மங்கலிகா

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

20

திருமதி.எஸ்.ரி.ஜே. சந்ரானி

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

21

திருமதி. எச்.எம். மல்லிகாஹேரத்

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

22

செல்வி. ஏ.கே. பெரேரா

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

23

திருமதி. சி.எஸ். ஜயவர்தன

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

24

திருமதி ரி.சி.கே. சந்திரசேகர

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

25

திருமதி. ஜே.எம்.எம்.எச். ஜயசுந்தர

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

26

திருமதி. கே.ஏ.எஸ். நிலன்தி

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

27

திருமதி. எஸ்.ஜே.எப். அபகோன்

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

28

திருமதி. எஸ்.எம். விஜேகோன்

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

29

திருமதி. டப்ள்யு.ஏ. மானல் டர்மவர்தன

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

30

திரு. ஈ.எம்.ஆர்.பி. ஏகநாயக

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

31

திருமதி எம்.ஏ.பி.ஜே. முனசிங்ஹ

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

32

திருமதி. எச்.எல்.டி.ஆர்.எல். டி சில்வா

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

33

செல்வி. எச்.எம்.எஸ். நிரோசா

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

34

திருமதி. ஜே.எம்.எம். டில்ருக்சி மெனிகே

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

35

செல்வி. வை.ஜி.டப்ள்யு.பி. யடவராகெதர

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

36

திருமதி. எச்.எம்.பி.எஸ்.குமாரி

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

37

திருமதி. ஏ. டப்ள்யு.எம்.எஸ். நில்மினி குமாரி

முகாமைத்துவ உதவியாளர்
38

திரு எச்.பி.ஜி. பத்மசிறி குலசிங்க

கணணி தரவு பதிவு செயற்பாட்டாளர்

39

திரு. எச்.எம்.ஆர்.எஸ். ஹேரத்

தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர்

40

திரு. ஜி.டப்ள்யு.எம். லசன்த

வரைபட
41

திரு. எம்.ஜி. இளங்கசிங்ஹ

அபிவிருத்தி உதவியாளர்

42

திருமதி. ஆர்.டி. லியனகமகே

அபிவிருத்தி உதவியாளர்

43

திரு. ஆர்.எம்.சி. நிமலவீர

அபிவிருத்தி உதவியாளர்

44

திருமதி. ஆர்.எம். தக்சிலா

அபிவிருத்தி உதவியாளர்

45

திருமதி. ஐ.யூ. தென்னகோன்

அபிவிருத்தி உதவியாளர்

46

திரு. பி.ஜி.சி. புஷ்பகுமார

அபிவிருத்தி உதவியாளர்
47

திருமதி. டி.எஸ். விஜேவிக்ரம

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

48

திரு. ஈ.ஆர்.எஸ்.பி.கே. ஏகநாயக

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

49

திரு. கே.எம்.டி.ஜி.ஜி.ஏ. கோனார

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

50

திருமதி. ஏ.டி.சி. ரொட்ரிகோ

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

51

செல்வி. எஸ்.டி.என்.கே. செனவிரத்ன

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

52

செல்வி. கே.பி.பி.கே. ஜயதிலக

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

53

திரு. ஏ.எம்.ஐ. பியதர்சன

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

54

செல்வி ஜி.எம்.கே. ருவினி

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

55

திருமதி. பி. தமயன்தி

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

56

செல்வி. ஜி.எஸ்.டி பெனான்டோ

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
57

திரு. எம். நானயக்கார

சாரதி

58

திரு. எச்.எம். புன்சிபண்டா

சாரதி

59

திரு. டப்ள்யு.ஏ. பிரேமசிங்ஹ

சாரதி

60

திரு. எஸ்.எல்.கே. கருணாதிலக

சாரதி

61

திரு. என்.எஸ். ஹதரசிங்ஹ

சாரதி
62

திரு. பி.எம்.எஸ்.ஜயன்த குமார

அலுவலக உதவியாளர்

63

திரு. டி.எம்.உபாலி

அலுவலக உதவியாளர்

64

திரு. எம்.கே.அஜித்

அலுவலக உதவியாளர்

65

திருமதி. ஜே.வி.ஏ.எஸ். பெனான்டோ

அலுவலக உதவியாளர்

66

திரு. எல்.வி.ஏ. உதய குமார

அலுவலக உதவியாளர்

67

திரு. ஆர்.ஏ.வை.பி. ரணசிங்ஹ

அலுவலக உதவியாளர்

68

திரு. எச்.ஆர். செனவிரத்ன

அலுவலக உதவியாளர்

69

திரு. ஈ.எம். சம்பத் அனுர

சுற்றுலா விடுதிப் பொறுப்பாளர்

70

திருமதி. பி.ஜி.டப்ள்யு. லியனகே

அலுவலக உதவியாளர்

71

திரு. யூ.எம்.டி.எம். உடபத்துவ

அலுவலக உதவியாளர்

72

திரு. எஸ். சிவாலிங்கம்

சுத்தீகரிப்பு தொழிலாளி

இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டது (வியாழக்கிழமை, 22 பெப்ரவரி 2018 06:13)