නවක කළමණාකරන සහකාර IIIපුහුණු

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර III වන ශ්‍රේණියට බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග

විභාගයෙන් සමත්ව ඇති නිලධාරින්ගේ පුහුණු කටයුතු

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාගේ

ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම (2015 සැප්තැම්බර් 28 වෙනි සදුදා, 05:06)