නවක කළමණාකරන සහකාර IIIපුහුණු

There are no translations available.

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර III වන ශ්‍රේණියට බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග

විභාගයෙන් සමත්ව ඇති නිලධාරින්ගේ පුහුණු කටයුතු

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාගේ

ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டது (திங்கட்கிழமை, 28 செப்டம்பர் 2015 05:06)