දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා සම්බන්ධ විවිධ අංශයන්

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට අනුබද්ධිත විවිධ අංශ

අනු අංකය අංශය දුරකථන අංකය
1 ආයතන අංශය 025-2222233
2 ගිණුම් අංශය 025-2222233
3 සංවර්ධන අංශය 025-2222233
4 අභ්‍යන්තර විගණන අංශය 025-2224227
5 ඉංජිනේරු අංශය 025-2222234
6 සමෘද්ධි අංශය 025-2223324
7 ක්‍රමසම්පාද අංශය 025-2235081
8 සංස්කෘතික අංශය 025-3258712
9 සංඛ්‍යාලේඛණ අංශය 025-2222791
10 ඉඩම් අංශය 025-2222735
11 මැතිවරණ අංශය 025-2222551
12 ඉඩම් හා දිස්ත්‍රික් රේජිස්ට්‍රාර් අංශය 025-2222201
13 පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක අංශය 025-2222560
14 කෘෂිකර්ම අංශය 025-3243925
15 ඵලදායිතා අංශය
16 ඉඩම් පරිහරණ අංශය
17 ක්‍රිඩා අංශය
18 යෙවන කටයුතු හා නිපුණතා අංශය
19 ප්‍රවෘත්ති හා සංනිවේදන අංශය 025-2224039
20 මෝටර් රථ ප්‍රවාහන අංශය 025-2223717
21 වෘත්තීයමාර්ගෝපදේශන අංශය 025-2234988
22 කිරුම්මිණුම්සේවා අංශය 025-2225190
23 කුඩාව්‍යාපාර අංශය 025-2221909
24 පාරිභෝගික අධිකාරි අංශය 025-7755455
25 සමජ ආරක්ෂණ අංශය
26 ආපදා කළමණාකරණ අංශය
27 ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය
28 වනජීවි අංශය 025-2235058
29 පොහොර
30 පරිවාස ළමා ආරක්ෂණ හා කාන්තා අංශය
31 කර්මාන්ත හා වාණිජ අංශය
32 සමාජ සේවා අංශය
33 රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිලිබද අංශය
34 සමාජ ඒකාබද්ධතා අංශය
35 රජයේ විගණන අංශය 025-2224798
36 හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරිමේ අංශය 025-3257400

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම (2013 සැප්තැම්බර් 18 වෙනි බදාදා, 06:29)