ග්‍රාම නිළධාරි කොට්ඨාශ

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ අනුව ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ සඛ්‍යාව


අනු අංකය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නම
ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ ගනණ
කොට්ඨාශ පිළිබඳ විස්තර
1 මැදවච්චිය 37
ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙබ් පිටුවට
2 ගලේන් බිදුනුවැව
41

3 ගල්නෑව 30

4 හොරොව්පොතාන
38

5 ඉපලේගම 32
ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙබ් පිටුවට
6 කහටගස්දිගිලිය 40

7 කැබිතිගොල්ලෑව 26
ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙබ් පිටුවට
8 කැකිරාව 53
ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙබ් පිටුවට
9 මහවිලච්චිය 17

10 මිහින්තලේ 25

11 නාච්චාදූව 19

12 නොච්චියාගම
36

13 ම.නු.ප.
40

14 නැ.නු.ප 29

15 පදවිය 15

16 පලාගල 35

17 පලුගස්වැව 16

18 රාජාංගනය 21

19 රඹෑව 38
ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙබ් පිටුවට
20 තලාව 39
ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙබ් පිටුවට
21 තඹුත්තේගම 26

22 තිරප්පනේ
41

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම (2013 අගෝස්තු 30 වෙනි සිකුරාදා, 09:37)