මැතිවරණ කොට්ඨාශ

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කොට්ඨාශ

  • මැදවච්චිය
  • හොරොව්පොතාන
  • නැගෙනහිර අනුරාධපුර
  • බටහිර අනුරාධපුර
  • කලාවැව
  • මිහින්තලේ
  • කැකිරාව

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම (2012 මැයි 03 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:01)