ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල

 


ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් පිළිබඳ විස්තර

 

අනු අංකය ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලයේ නම ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ නම දුරකථන අංකය
1 නැගෙනහිර නුවර ගම්පලාත එස්.එම්.එස්.බන්දුලසේන මහතා 025-2222662
2 මධ්‍යම නුවරගම්පලාත ජි.ඒ.කිත්සිරි මහතා 025-3857289
3 රඹෑව ඊ.ආර්.තිලකරත්න මහතා -  වැඩ බලන 025-2266539
4 මැදවච්චිය එල්.පි.මදනායක මහතා - වැඩ බලන 025-2245745
5 කැබිතිගොල්ලෑව පි.ආර්.ජයරත්න මහතා 025-2298638
6 පදවිය වසන්ත කුමාර ලියනගේ මහතා 025-2253202
7 මිහින්තලේ ඊ.එම්.ආර.පි.බි.ඒකනායක මහතා 025-2266660
8 ගලෙන්බිදුනුවැව මාර්ගට් පී කුඹුරගේ මහත්මිය 025-2258233
9 කහටගස්දිගිලිය එන්.එච්.ආර්.නිශාන්ත මහතා 025-2247438
10 හොරොව්පොතාන ඩි.එම්.ශාන්ත දසනායක මහතා 025-2278458
11 තලාව එස්.එන්.ජි.අබේසේකර මහත්මිය 025-2276238/4914452
12 නොච්චියාගම ඒ.එම්.ඩබ්.ඒ.අමුණුගම මහතා 025-2257838
13 ඉපලෝගම එම්.එස්.එස්.සජිද්‍රාබානු මහත්මිය 025-2264282
14 කැකිරාව ඒ.ජි.ඩබ්.එම්.ඒ.එස්.බණ්ඩාර මහතා 025-2264587
15 තිරප්පනේ එච්.එම්.එම්.ආර.කේ.හේරත් මහත්මිය 025-2050118
16 පලාගල කේ.ජි.එස්.පි.කළුආරච්චි මහතා 025-2250294
17 ගල්නෑව ඊ.එ.එස්.එදිරිසංහ මහත්මිය 025-2269530/2269539
18 රාජංගනය එන්.ඩබ්.එන්.ආර.බි.නවරත්න මහතා 025-2275342
19 මහවිලච්චිය ඊ.එම්.ආර්.තිලකරත්න මහතා 025-2222080
20 තඹුත්තේගම ජේ.ඩබ්.එස්.කිත්සිරි මහතා- වැඩබලන 025-3892092
21 පලුගස්වැව ඒ.බි.ඩබ්.කුමාරසිංහ මහතා 025-3855371
22 නාච්චාදූව ජේ.ඩබ්.එස්.කිත්සිරි මහතා 025-2225097