பிரதேச செயலகங்களின் விபரங்கள்

தொடர் இல

பிரதேச செயலகம்

பிரதேச செயலாளர்

தொலைபேசி இலக்கம்

1

கிழக்கு நுவரகம

திரு. எஸ்.எம்.எஸ். பந்துலசேன

025 – 2222662

2

மத்திய நுவரகம

திரு. ஜி.ஏ. கித்சிறி

025 – 3857289

3

ரபாவ

திரு. ஈ.ஆர். திலகரத்ன – பதில்

025 – 2266539

4

மதவாச்சி

திரு. எல்.பி. மதநாயக - பதில்

025 – 2245745

5

கெபிதிகொள்லாவ

திரு, பி.ஆர். ஜயரத்ன

025 – 2298638

6

பதவிய

திரு. வசன்த குமார லியனகே

025 – 2253202

7

மிஹிந்தலை

திரு. ஈ.எம்.ஆர்.பி.பி. ஏகநாயக

025 – 2266660

8

கலன்பிந்துனுவெவ

திருமதி. மார்கட் பி கும்புருகே

025 – 2258233

9

கஹட்டகஸ்திகிலிய

திரு. என்.எச்.ஆர். நிசான்த

025 – 2247438

10

ஹொரவ்பொதான

திரு. டி.எம்.சான்த தசநாயக

025 – 2278458

11

தலாவ

திருமதி. எஸ்.என்.ஜி. அபேசேகர

025 – 2276238

12

நொச்சியாகம

திரு. ஏ.எம்.டப்ள்யு.ஏ. அமுனுகம

025 – 2257838

13

இபலோகம

திருமதி. எம்.எஸ்.எஸ். சஜித்ரா பானு

025 – 2264282

14

கெகிராவ

திரு. ஏ.ஜி.டப்ள்யு.எம்.ஏ.எஸ் பண்டார

025 – 2264587

15

திரப்பனை

திருமதி. எச்.எம்.எம்.ஆர்.கே.ஹேரத்

025 – 2050118

16

பலாகல

திரு. கே.ஜி.எஸ்.பி. கலுஆராச்சி

025 – 2250294

17

கல்னவ

திருமதி. ஈ.ஏ.எஸ். எதிரிசிங்க

025 - 2269530

025 - 2269539

18

இராஜாங்கனை

திரு. என்.டப்ள்யு.என்.ஆர்.பி.நவரத்ன

025 – 2275342

19

விலச்சி

திரு. ஈ.எம்.ஆர்.திலகரத்ன

025 – 2222080

20

தம்புத்தேகம

திரு. ஜே.டப்ள்யு.எஸ்.கித்சிறி – பதில்

025 – 3892092

21

பலுகஸ்வெவ

திரு. ஏ.பி.டப்ள்யு.குமாரசிங்ஹ

025 – 3855371

22

நாச்சியாதீவு

திரு. ஜே.டப்ள்யு.எஸ்.கித்சிறி

025 - 2225097