අවසර පත්‍ර/ බල පත්‍ර නිකුත් කිරීම

 

1. වෙඩි බෙහෙත් පනත යටතේ අවසරපත් නිකුත් කිරීම (රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතය)
2. වෙඩි බෙහෙත් පනත යටතේ අවසරපත් නිකුත් කිරීම (පතල් සඳහා)
3. පතරොම් සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම
4. දැව අවසරපත් නිකුත් කිරීම
5. තුවක්කු අවසරපත් නවකරණ

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම (2011 නොවැම්බර් 26 වෙනි සෙනසුරාදා, 01:31)