පුරවැසි ප්‍රඥප්තිය

සපයන සේවාව
සපුරා ලියයුතු සුදුසුකමි උපරිම කාලය

ඔබට සහය වන නිලධාරින්

1 විදේශිකයන්ට මෙරටට පැමිණිමට විසා නිර්දේශය ලබා දීම සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත

මිනිත්තු 20

දිස්ත්‍රික් ලේකම්,අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

2

විසා කාලය දිර්ඝ කිරීමට නිර්දේශ ලබා දීම

සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත

මිනිත්තු 20

දිස්ත්‍රික් ලේකම්,අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

3 රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වල නිලධාරීන්ට ශ්‍රි ලංකාව තුළ රාජකාරි කිරීමේ බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත මිනිත්තු 20 දිස්ත්‍රික් ලේකම්, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්
4 විදේශිකයන්ට ශ්‍රි ලංකාව තුළ වාසය කිරීමට විසා නිකුත් කිරීම සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත මිනිත්තු 20 දිස්ත්‍රික් ලේකම්, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්
5

ගිනි කෙළි  භාණ්ඩ සැපයීමේ බලපත්‍රයක්  නිකුත් කිරීම

1.ආවරණ බලපත්‍ර
2.පුර්ව අනුමැති

සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්ප මිනිත්තු 20
මිනිත්තු 20
දිස්ත්‍රික් ලේකම්, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්, සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක
6 රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිත බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත මිනිත්තු 20 දිස්ත්‍රික් ලේකම්,අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්, සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක
7 පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සැපයීමේ බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත මිනිත්තු 20 අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්, සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක
8

ගිනි කෙළි  භාණ්ඩ සැපයීමේ බලපත්‍රයක්  නිකුත් කිරීම 
1.ආවරණ බලපත්‍ර
2.පුර්ව අනුමැති

සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්ප මිනිත්තු 20
මිනිත්තු 20
දිස්ත්‍රික් ලේකම්, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්, සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක
9 පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහන වාරපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත මිනිත්තු 10 දිස්ත්‍රික් ලේකම්, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්,සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක
10 පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහන  වාරපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම< සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත< මිනිත්තු 10 සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක
11 තුවක්කු සදහා පතොරම් අනුමත කිරීම දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් නිර්දේශිත අයදුම්පත මිනිත්තු 10 සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක
12 පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම සදහා වාරික අනුමත ලිපි ලබා දීම සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත මිනිත්තු 10 සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක
13 පෞද්ගලික ආරක්ෂක නියෝජිත ආයතනයන් ලියාපදිංචි කිරීම සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත අදාල අනෙකුත් ලියවිලි සති 03 දිස්ත්‍රික් ලේකම්, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්, සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක
14 පෞද්ගලික ආරක්ෂක ආයතනයක් ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීම සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත පැය 01 දිස්ත්‍රික් ලේකම්, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්, සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක
15 ගස් කපා හෙළිමේ බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් නිර්දේශිත අයදුම්පත පැය 01 දිස්ත්‍රික් ලේකම්,අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්
16 දිස්ත්‍රික් සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු ලබා ගැනීම අවශ්‍යතාවය මත පදනම් වේ පැය 01 Senior Statitic Officer

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම (2011 නොවැම්බර් 23 වෙනි බදාදා, 10:27)