ආපදා කළමණාකරන


අංකය

ඇමතුම් ඒකකය

ලිපිනය

ඇමතුම් විස්තර

1

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

නො.498, ආර්.ඒ.ද මෙල් මාවත, කොළඹ 3.

දුරකථන: 011-258-9217
ෆැක්ස්:   011-258-8281 

2

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය

දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකක පිළිබඳ විස්තර

දෙවන මහළ , නො. 498, ආර්.ඒ.ද මෙල් මාවත, කොළඹ 3.

දුරකථන. 011-213-6136 ෆැක්ස්:011-267-0079

Email : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

හදිසි ක්‍රියාකාරී ඒකකය

දුරකථන:011-213-6222

E Mail : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ


3

ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරන ඒකකය

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,අනුරාධපුර

කේ.එම්.ජගත් මහතා
ජංගම දුරකථන: 0773 95 78 81
දුරකථන: 025 22 34817
ෆැක්ස්: 025 22 34817
Email: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම (2012 මාර්තු 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 17:27)