இடர் முகாமைத்துவம்

 

எண் தொடுபுள்ளி முகவரி தொலைபேசி

1

அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

No.383, புத்தலோக மாவத்தை, கொழும்பு – 07.

0112695013/ 2681980

2

அனர்த்த முகாமைத்துவ மையம்

2-222,BMICH, புத்தலோக மாவத்தை, கொழும்பு – 07.

0112670002

3

மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ ஒருங்கிணைப்பு பிரிவு

மாவட்ட செயலகம், அணை தெரு, கொழும்பு -12

0112670002

இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டது (செவ்வாய்க்கிழமை, 13 மார்ச் 2012 17:27)