සංඛ්‍යාන තොරතුරු

 

වර්ග ප්‍රමාණය : ව.කි.
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන : 22
ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ගණන :694
මැතිවරණ කොට්ඨාශ ගණන : 7
මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහණය :918*1000
මුළු ජනගහණය :
පිරිමි : 448*1000
ගැහැණු : 470*1000
කුටුම්බ සාමාජික සංඛ්‍යාව :
*ජන ලේඛන සහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තු තොරතුරු 2017

population

ශ්‍රම බලකාය
සේවා නියුක්ත : 853571
සේවා ව්‍යුක්ත : 39717

labour_force

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම (2018 පෙබරවාරි 22 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 07:19)