සංඛ්‍යාන තොරතුරු

 

වර්ග ප්‍රමාණය : ව.කි. 699
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන : 13
ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ගණන : 557
මැතිවරණ කොට්ඨාශ ගණන : 15
මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහණය : 2008
මුළු ජනගහණය : 2488000
පිරිමි : 1272486
ගැහැණු : 1215514
කුටුම්බ සාමාජික සංඛ්‍යාව : 4.4

population

ශ්‍රම බලකාය
සේවා නියුක්ත : 853571
සේවා ව්‍යුක්ත : 39717

labour_force

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම (2011 නොවැම්බර් 23 වෙනි බදාදා, 04:37)