විමසුම් තොරතුරු

 

 

 

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය

025-2222235 / 025-2235479

ෆැක්ස් : 025-2222-235

ඊ_මේල් : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ


විශාල කර බැලීමට

දිස්ත්‍රික් ලේකම් / දිසාපති

 

 

 

 

 

 


 


Management Staff

 

 

 

 

025- 2222-233 / 000-0000-000 

 

 

 


025-2222-236
 

 

 

 

025-2222-234  

කේ.එම්.ගුණරත්න බංඩා මයා

පරිපාලන නිළධාරී

025 2222-237 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම (2018 පෙබරවාරි 22 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:29)