தொடர்புகளுக்கு

மாவட்ட செயலகம் - அனுராதபுரம்

தொடர்புகளுக்கு

 

 

மாவட்ட செயலகம் - அனுராதபுரம்

தொலைபேசி இல : 025-2222-235 / 000-0000-000

தொலைநகல்         : 025-2222-235

மின்னஞ்சல்           : இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்


பெரிதாக்கி பார்ப்பதற்கு

மாவட்ட செயலாளர் / அரசாங்க அதிபர்

 முகாமைத்துவ உத்தியோகத்தோர்


 

 

 

 

திரு.கே.பீ.ஹெட்டியாரச்சி

மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்

025- 2222-233 / 000-0000-000 

 

 

 

திரு.டீ.எம்.அபேரத்ன

உதவி மாவட்ட செயலாளர்

025-2222-236 / 000-0000-000 

 

 

 

திரு.ஐ.எம்.செனரத்ன

பிரதான கணக்காளர்

025-2222-706 / 000-0000-000


 

 

 

 

திருமதி.டப்லிவ்.எம்.ஆர்.சீ.குமாரி

கணக்காளர்

025-2222-234 / 000-0000-000 

 

 

 

திரு.கே.எம்.குணரத்ன பண்டா

நிர்வாக அதிகாரி

025 2222-237 / 000-0000-000இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டது (வியாழக்கிழமை, 22 பெப்ரவரி 2018 05:29)